blogtiengviet.net

Blog Tiếng Việt: Blog Việt của người Việt Nam

Blog Tiếng Việt là hệ thống blog miễn phí hỗ trợ tiếng Việt nhằm phục vụ cho người Việt Nam. Thủ tục đăng ký, thiết đặt rất đơn giản, bạn sẽ có ngay một blog theo ý muốn. Bạn còn nhận được dung lượng trên 300MB, truyền tải hình ảnh và âm nhạc dễ dàng

Updated 175 days, 11 hours, 23 minutes Ago Update

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank blogtiengviet.net

Daily PageViews

Daily PageViews blogtiengviet.net

Unique Visitors

Unique Visitors blogtiengviet.net

Magestic Backlinks

Magestic Backlinks aro-schatzkammer.de

Site info

Domain: blogtiengviet.net
Length : 13 characters
sitesview: View blogtiengviet.net in sitesview
Keywords: blog tiếng Việt | blog Việt | Forum Việtnhật ký trực tuyến | nhật ký online | Vietnamese Blog | tạo blog | làm blog | tình yêu | kỷ niệm | tạo web |
Length : 127 characters
Number : 10 keywords
Estimate Visitor per Day: 0 - 0
Speed site: 1.267 Seconds
Domain Age: 7 yrs 9 months.
Charset: utf-8
WOT: 82

Site contact info

Google Analytic UA-570929
Google Adsense : ub-7311494425549867

Site Technical info

Web server : Apache
Javascript library : jquery |
IP Address : 118.158.56.167

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 1 1 1 0
Image : You have 38 images on this website.
Frame : No
Flash : You have 1 flash on this website.
Size : 98,737 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes